SYNDIKUS

weitere Info

Onder het beheer van appartementsgebouwen verstaan wij het administratief, financieel en technisch beheer van het gebouw.

Dit is een complexe taak, die een goede samenwerking vereist met de eigenaars en de raad van mede-eigendom, en die door de syndicus van nabij dient opgevolgd te worden.

Aan dit beheer zijn heel wat wettelijke verplichtingen verbonden. De belangrijkste,
en ook de meest praktische sommen wij even op :

- Vlot verloop van de jaarlijkse vergadering
Onze diensten staan in voor het organiseren van de algemene vergaderingen, opstellen van verslagen en eventuele vertalingen. Belangrijker is de voorbereiding hiervan. Alle eigenaars worden op voorhand aangeschreven met de vraag of ze specifieke punten behandeld willen zien. Samen met de raad van mede-eigendom wordt nadien de dagorde opgesteld. Tegen de algemene vergadering zorgen wij ervoor dat de diverse punten voorbereid worden (aanvragen van offertes, bijkomende inlichtingen, ...)

- Duidelijk financieel beheer
Jaarlijks worden de gedetailleerde kostenopgaven per verdeelsleutel, kostenverdelingstabel en individuele rekeninguittreksels opgemaakt. Uiteraard gebeurt dit aan de hand van een aangepast softwarepakket. Per gebouw wordt gewerkt met afzonderlijke rekeningen (zichtrekening en renteboekje). Ook voor het reservefonds wordt gewerkt met een afzonderlijke rekening. Minstens jaarlijks worden de rekeningen gecontroleerd door de beheerraad en/of de aangestelde commissaris.

- Deskundige uitvoering van onderhoud en herstellingswerken
Wij werken samen met diverse firma's waar wij het volste vertrouwen in hebben. Uiteraard worden er voor heel wat werken vergelijkende prijsoffertes aangevraagd. Na beslissing tot uitvoering wordt de planning en uitvoering van deze werken door ons kantoor stipt opgevolgd.

- Periodiek toezicht op het gebouw
Regelmatig voeren wij een inspectieronde uit in het gebouw; en dit om eventuele problemen, schade e.d. vroegtijdig te detecteren. Dit onder het motto "beter voorkomen dan genezen".

- Onze werkwijze bij het beheer van gebouwen is gebaseerd op volgende beginselen:
Correcte en eerlijke dienstverlening naar onze klanten toe.

  • Open communicatie en volledige informatie.
  • Duidelijke prijszetting, zonder verrassingen achteraf.
  • Volledige informatisering van het administratief en financieel beheer. Wij werken steeds verder om ons werk op een zo correct, éénduidig en éénvoudig mogelijke manier voor te stellen.
  • Stipte opvolging van het beheer van het gebouw.
  • Permanente opleiding om de recentste evoluties en wetten te kunnen volgen.

- Wetgeving
Sinds 1 augustus 1995 is de nieuwe wet op de mede-eigendom in voege en werd aan de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid toegekend.
Elk appartementsgebouw valt onder de toepassing van deze nieuwe wetgeving en vereist een erkend en vakbekwaam syndicus.
Daarnaast is er ook de deontologie van de vastgoedmakelaar en de syndicus die de taken van een syndicus verder vastlegt. Andere wetgevingen, zoals de wet inzake de veiligheidscoördinatie, brandveiligheid, en reglementering van liften, zorgen ervoor dat enkel de professionele syndicus nog een goede dienstverlening kan verzekeren.